ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ


25.03.2019

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 1. повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦБУДМАШ" (місцезнаходження: Київська обл., м. БРОВАРИ, вул. Січових Стрільців, буд. 4 код ЄДРПОУ – 01354485) (далі – Товариство) повідомляє про проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – збори)

 2.  дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 26 квітня 2019 р. об 14.00 годині за адресою: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 4, адмінбудівля, кімната №1.

 3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Реєстрація акціонерів для участі у  Загальних зборах відбудеться в день їх проведення  та за місцем проведення зборів з 10.30 до 11.00.

 4. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у  Загальних зборах –    22 квітня 2019 р.

 5. перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

   

 1. Обрання Лічильної комісії зборів та припинення її повноважень.

  Проект рішення:

  1. Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії: Сімута Г. П., Члени лічильної комісії: Ковальова Т.М., Вірич Н. В.

  2. Припинити повноваження лічильної комісії зборів  з моменту закриття даних зборів.

 2. Обрання Голови та секретаря зборів.

  Проект рішення:

  Обрати Головою зборів Семиряжка Євгенія Анатолійовича, Секретарем зборів Голік Юлію Володимирівну.

 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

  Проект рішення:

  Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

  Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для  якого видається зазначений бюлетень.

  Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства,  крім  проведення  кумулятивного голосування.

  Рішення з питання порядку денного «Попереднє  надання згоди на вчинення  значних  правочинів,  які  можуть  вчинятися Товариством протягом  не більш як одного року з дати прийняття такого рішення»   приймається залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів:

 • якщо вартість перевищує  25  відсотків,   але  менша ніж 50 відсотків вартості  активів  за даними останньої річної фінансової звітності  товариства,  рішення приймається  простою  більшістю голосів акціонерів, які  зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;

 • якщо вартість становить 50 і більше відсотків вартості активів за  даними  останньої  річної  фінансової  звітності  товариства,  рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від  їх  загальної кількості.

  Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів,  які  зареєструвалися  для участі у загальних  зборах  та  є  власниками  голосуючих  з цього питання акцій.

 1. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Розгляд звіту наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2018 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту Виконавчого органу Товариства, звіту ревізійної комісії.

  Проект рішення:

  Прийняти до уваги звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік, визнати роботу Виконавчого органу Товариства задовільною. Прийняти до уваги Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, визнати роботу Наглядової ради задовільною. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік, визнати роботу Ревізійної комісії задовільною. Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту. Не застосовувати заходи за результатами розгляду звітів.

 2. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 р.

  Проект рішення:

  Затвердити  річний  звіт Товариства за 2018 рік.

 3. Визначення   основних   напрямів  діяльності Товариства на 2019 рік.

  Проект рішення:

  Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік, наведені  у звіті  Виконавчого органу Товариства Товариства, у тому числі збільшити обсяги виконуваних робіт по ремонту та виробництву вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів, а також підвищення науково-інноваційних ресурсів для реалізації конкурентних переваг шляхом розвитку сучасних напрямів конкурентоспроможності виробництва кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів підприємства.

 4. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2018 р. з урахуванням вимог, передбачених законом.

  Проект рішення:

  Прибуток Товариства за 2018 рік направити на покриття збитків попередній періодів та на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

 5. Попереднє  надання згоди на вчинення  значних  правочинів,  які  можуть  вчинятися Товариством протягом  не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

  Проект рішення:

  Надати попередню згоду на вчинення  значних  правочинів, які можуть вчинятися Директором товариства,  за умови обов`язкового погодження з Наглядовою радою кожного з зазначених правочинів, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 750 000 000 грн.

 6. Затвердження директора Товариства, затвердження умов контракту, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, затвердження особи, яка уповноважується на підписання контракту директором Товариства.

  Проект рішення:

  Затвердити Семиряжка Євгена Анатолійовича директором Приватного Акціонерного Товариства «Спецбудмаш» строком на шість місяців з 19 лютого 2019 року. Затвердити умови контракту, що укладений з ним, в якому встановлений розмір його винагороди, затвердити особу, яка уповноважується на підписання контракту директором Товариства, а саме Голову Наглядової ради Гуйвана Мирослава Михайловича.

  5 1) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.sbm-503.com.ua/

  Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 16481056 шт. простих іменних акцій, з них 16480445 шт. голосуючих станом на 14.03.2019 р.

  Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: Для реєстрації акціонерів – фізичних осіб необхідно мати при собі паспорт. Для реєстрації представників акціонерів (як фізичних так і юридичних осіб) необхідно мати при собі паспорт та оформлені згідно чинного законодавства документи, які підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах.

   

  Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою:

 1. Обрання Лічильної комісії зборів та припинення її повноважень.

  Проект рішення:

  1. Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії: Сімута Г. П., Члени лічильної комісії: Ковальова Т.М., Вірич Н. В.

  2. Припинити повноваження лічильної комісії зборів  з моменту закриття даних зборів.

 2. Обрання Голови та секретаря зборів.

  Проект рішення:

  Обрати Головою зборів Семиряжка Євгенія Анатолійовича, Секретарем зборів Голік Юлію Володимирівну.

 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

  Проект рішення:

  Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

  Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для  якого видається зазначений бюлетень.

  Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства,  крім  проведення  кумулятивного голосування.

  Рішення з питання порядку денного «Попереднє  надання згоди на вчинення  значних  правочинів,  які  можуть  вчинятися Товариством протягом  не більш як одного року з дати прийняття такого рішення»   приймається залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів:

 • якщо вартість перевищує  25  відсотків,   але  менша ніж 50 відсотків вартості  активів  за даними останньої річної фінансової звітності  товариства,  рішення приймається  простою  більшістю голосів акціонерів, які  зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;

 • якщо вартість становить 50 і більше відсотків вартості активів за  даними  останньої  річної  фінансової  звітності  товариства,  рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від  їх  загальної кількості.

  Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів,  які  зареєструвалися  для участі у загальних  зборах  та  є  власниками  голосуючих  з цього питання акцій.

 1. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Розгляд звіту наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2018 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту Виконавчого органу Товариства, звіту ревізійної комісії.

  Проект рішення:

  Прийняти до уваги звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік, визнати роботу Виконавчого органу Товариства задовільною. Прийняти до уваги Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, визнати роботу Наглядової ради задовільною. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік, визнати роботу Ревізійної комісії задовільною. Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту. Не застосовувати заходи за результатами розгляду звітів.

 2. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 р.

  Проект рішення:

  Затвердити  річний  звіт Товариства за 2018 рік.

 3. Визначення   основних   напрямів  діяльності Товариства на 2019 рік.

  Проект рішення:

  Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік, наведені  у звіті  Виконавчого органу Товариства Товариства, у тому числі збільшити обсяги виконуваних робіт по ремонту та виробництву вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів, а також підвищення науково-інноваційних ресурсів для реалізації конкурентних переваг шляхом розвитку сучасних напрямів конкурентоспроможності виробництва кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів підприємства.

 4. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2018 р. з урахуванням вимог, передбачених законом.

  Проект рішення:

  Прибуток Товариства за 2018 рік направити на покриття збитків попередній періодів та на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

 5. Попереднє  надання згоди на вчинення  значних  правочинів,  які  можуть  вчинятися Товариством протягом  не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

  Проект рішення:

  Надати попередню згоду на вчинення  значних  правочинів, які можуть вчинятися Директором товариства,  за умови обов`язкового погодження з Наглядовою радою кожного з зазначених правочинів, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 750 000 000 грн.

 6. Затвердження директора Товариства, затвердження умов контракту, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, затвердження особи, яка уповноважується на підписання контракту директором Товариства.

  Проект рішення:

  Затвердити Семиряжка Євгена Анатолійовича директором Приватного Акціонерного Товариства «Спецбудмаш» строком на шість місяців з 19 лютого 2019 року. Затвердити умови контракту, що укладений з ним, в якому встановлений розмір його винагороди, затвердити особу, яка уповноважується на підписання контракту директором Товариства, а саме Голову Наглядової ради Гуйвана Мирослава Михайловича.

  6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 4, адмінбудівля, кімната №1., в робочі дні: понеділок - п’ятниця з 9-00 до 11-00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Семиряжко Євгеній Анатолійович. Телефон для довідок: (04594) 5 30 16.

7) про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

8) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний (2018р.)

Попередній (2017р.)

Усього активів 

216104

172289

Основні засоби (за залишковою вартістю)

21998

17888

Запаси 

110715

87789

Сумарна дебіторська заборгованість 

69817

53991

Гроші та їх еквіваленти

5924

4011

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

13295

10589

Власний капітал 

17433

14727

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

4120

4120

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

100658

90197

Поточні зобов'язання і забезпечення

98013

67365

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

2706

2989

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

16481056

16481056

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,16419

0,18136

 

СБМ Повідомлення 2019 ЗЗА

СБМ Повідомлення 2019 ЗЗА - електронний підпис


Назад до списку новин