Повідомлення про проведення Річних Загальних зборів акціонерів


21.03.2018

Повідомлення про проведення Річних Загальних зборів акціонерів

Повідомлення про проведення Річних Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦБУДМАШ»

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦБУДМАШ» (далі – Товариство), код 01354485, місцезнаходження: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Щолківська, 4, повідомляє, що Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦБУДМАШ» відбудуться 23 квітня 2018 року о 14:00 год. за адресою: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Щолківська, 4, адмінбудівля, кімната №1.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться в день проведення зборів з 13:00 до 13:45 год. за місцем проведення загальних зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Річних Загальних зборах акціонерів Товариства буде складено станом на 24 годину 17 квітня 2018 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.

Проект рішення щодо питання № 1:

Обрати лічильну комісію у складі однієї особи: Голова лічильної комісії - Сімута Галина Павлівна.

Повноваження лічильної комісії припинити після опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення Загальних зборів, складення та підписання Головою лічильної комісії всіх протоколів про підсумки голосування до протоколу Загальних зборів.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення щодо питання № 2:

Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

Регламент загальних зборів: надати доповідачам для оголошення доповіді – до 15 хвилин, для співдоповіді – до 5 хвилин, для виступів під час обговорення – до 5 хвилин. Збори провести без перерви.

Порядок подачі пропозицій учасниками зборів: акціонери та їх представники після оголошення пропозицій подають їх секретарю Зборів у письмовому вигляді.

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень. Якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом; кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Рішення з питань порядку денного «Про схвалення вчинених у 2017 році значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення» та «Про схвалення вчинених у 2017 році правочинів із заінтересованістю та попереднє надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення» приймається залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів:

  • якщо вартість перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;

  • якщо вартість становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення з питання порядку денного «Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

3. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення щодо питання № 3:

Обрати Головою зборів – Семиряжка Євгенія Анатолійовича, секретарем Зборів – Голік Юлію Володимирівну.

Надати Голові та секретарю Загальних зборів повноваження на підписання протоколу Загальних зборів.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

Проект рішення щодо питання № 4:

Затвердити Звіт Директора Товариства за 2017 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.

Проект рішення щодо питання № 5:

Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення щодо питання № 6:

Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (річного звіту та балансу).

Проект рішення щодо питання № 7:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (річний звіт та баланс).

8. Про затвердження порядку розподілу прибутку і покриття збитків Товариства за 2017 рік.

Проект рішення щодо питання № 8:

Направити отриманий прибутку у звітному періоді на покриття збитків минулих періодів (років). Дивіденди за 2017 рік не нараховувати.

9. Про схвалення вчинених у 2017 році значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення щодо питання № 9:

Схвалити всі вчинені Товариством у 2017 році значні правочини, незалежно від їх характеру та сукупної вартості, та надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 40 000 тис.грн.

10. Про схвалення вчинених у 2017 році правочинів із заінтересованістю та попереднє надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення щодо питання № 10:

Схвалити всі вчинені Товариством у 2017 році правочини із заінтересованістю та надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятись Товариством у 2018 році, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 40 000 тис.грн.

11. Припинення повноважень наглядової ради Товариства

Проект рішення щодо питання № 11:

Припинити повноваження наглядової ради Товариства у складі:

Голова наглядової ради Гуйван Мирослав Михайлович, Член наглядової ради Василенко Петро Володимирович

12. Обрання наглядової ради

Рішення приймається кумулятивним голосуванням.

13. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства.

Проект рішення щодо питання № 13:

Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановити розмір їх винагороди згідно затверджених умов контрактів, обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства – Директора Товариства Семиряжка Євгенія Анатолійовича.

14. Припинення повноважень членів ревізійної комісії

Проект рішення щодо питання № 14:

Припинити повноваження ревізійної комісії Товариства у складі:

Голова ревізійної комісії Ратошнюк Віктор Васильович, Член ревізійної комісії Соколова Наталія Миколаївна.

15. Обрання членів ревізійної комісії

Рішення приймається кумулятивним голосуванням.

16. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення щодо питання № 16:

Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановити розмір їх винагороди згідно затверджених умов контрактів, обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами ревізійної комісії Товариства – Директора Товариства Семиряжка Євгенія Анатолійовича.

17. Про зміну назви вулиці місцезнаходження Товариства.

Проект рішення щодо питання № 17:

У зв’язку із прийняттям Рішення Броварською міською радою про перейменування вулиць, змінити назву вулиці місцезнаходження Товариства з вулиця Щолківська на вулиця Січових Стрільців у документах Товариства та провести необхідні пов’язані з цим реєстраційні дії.

18. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення щодо питання № 18:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції у зв’язку зі зміною назви вулиці місцезнаходження Товариства та у зв’язку з приведенням його норм у відповідність до чинного законодавства України. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для акціонерів та працівників Товариства з моменту складання Протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування по цьому питанню порядку денного, а для третіх осіб з моменту її державної реєстрації.

19. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення щодо питання № 19:

Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові зборів Семиряжко Євгенію Анатолійовичу та Секретарю зборів Голік Юлії Володимирівні.

Для реєстрації учасників Річних Загальних зборів акціонерів Товариства необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення Річних Загальних зборів акціонерів Товариства до дати їх проведення акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів Товариства у Директора Товариства Семиряжка Євгенія Анатолійовича – особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, за адресою: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Щолківська, 4, адмінбудівля, кімната №1, у робочі дні тижня та у робочий час, а також в день проведення зборів за місцем їх проведення. Пропозиції подаються у письмовій формі із зазначенням ПІБ акціонера, кількості та типу належних йому акцій і змісту пропозиції.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.sbm-503.com.ua

Довідки за телефоном: (04594) 5 30 16

про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Наглядова рада ПрАТ «СПЕЦБУДМАШ»

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 16481056 шт простих іменних акцій, з них 16480445 шт. голосуючих станом на 23.02.2018р.


Назад до списку новин